CZ Route 66


Informace o webu

O stránkách Route 66

Pro účely těchto internetových stránek www.RT66.cz (dále jen internetové stránky) jsou níže uvedená ustanovení závazná pro všechny uživatele těchto internetových stránek.

Účel stránek

Internetové stránky zaměřené na specifické informace spjaté s českou motoristickou kulturou, zaměřenou na moderovaný nedělní přejezd české silnice číslo 66, jejímž symbolem, připomínkou zlatých časů motorismu a vzorem je především nejslavnější silnice světa, Mother Road – Route 66.

Dále jsou určeny především k rychlému získání přehledu informací spjatých s návštěvou a cestováním po české Route 66 a jejím nejbližším okolí, včetně zajímavých atrakcí podél cesty.

Dále pak k uveřejňování informací, které mají spojitost s organizací a realizací nedělního přejezdu české Route 66, které jsou užitečné všem, kteří se o ni zajímají či plánují cestu do cílových destinací publikovaných na internetových stránkách, se současným využíváním všech interaktivních nástrojů provozovaných na internetových stránkách.

Dalším cílem internetových stránek je šíření informací o české Route 66 směrem k laické i odborné veřejnosti.

Internetové stránky mohou sloužit i k dalším redakčním účelům, které mohou vyplývat ze současné politické situace nebo věcí, které zaujmou provozovatele stránek.

Odpovědnost provozovatele stránek

Provozovatel internetových stránek zveřejňuje, kontroluje a pravidelně aktualizuje informace uvedené na internetových stránkách. Přesto se může vyskytnout případ, kdy se určité údaje uvedené na internetových stránkách průběžně mění, proto nemůže být ze strany provozovatele převzata záruka za správnost, úplnost a aktuálnost takto poskytovaných údajů.

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo na změnu internetových stránek, a to kdykoliv v průběhu jejich existence, přičemž není povinen na provedené změny předem upozorňovat.

Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování internetu může dojít kdykoli k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to nezávisle na vůli provozovatele stránek. V takovém případě nezodpovídá provozovatel stránek za informace, které se uživateli internetových stránek mylně zobrazí.

Prohlášení týkající se internetových stránek platí přiměřeně i pro všechny ostatní stránky, na které internetové stránky odkazují. Provozovatel stránek nezodpovídá za obsah takových ostatních stránek, na které internetové stránky odkazují, jelikož se jejich obsah mění bez vědomí provozovatele stránek. Propojení uživatele na tyto ostatní stránky probíhá na jeho nebezpečí a provozovatel stránek se zříká odpovědnosti za obsah stránek, na které se uživatel po takto uskutečněném propojení dostane.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Práva uživatele stránek

Informace uvedené na internetových stránkách může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, nebo na ně odkazovat prostřednictvím hypertextových odkazů, a to způsobem neodporujícím obecně závazným právním předpisům a nepoškozujícím dobré jméno těchto internetových stránek.

Při užívání bere uživatel na vědomí, že URL jednotlivých součástí internetových stránek nemusí být za všech okolností stejná.

Užívá-li uživatel internetové stránky jako zdroj informací, je povinen to uvést, přičemž nesmí za žádných okolností tyto informace měnit a soubor s informacemi musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče. V tomto případě si provozovatel stránek vyhrazuje právo schvalovat uveřejňování informací obsažených na internetových stránkách druhými stranami či případnými partnery.

Právní ustanovení

Internetové stránky jsou chráněny autorskými právy a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění, kde podle ustanovení § 3 zákona č. 121/2000 Sb. jsou vymezeny výjimky z ochrany podle práva ve veřejném zájmu. Podle ustanovení § 30 zákona č. 121/2000 Sb. má uživatel internetových stránek právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb.

Výše uvedená ustanovení nemají vliv na jednotlivé dohody mezi provozovatelem stránek a druhými stranami vyplývající ze vzájemných právních vztahů, které upravují uveřejňování informací na internetových stránkách, změny těchto informací a jejich závaznost odlišně od údajů uvedených výše.

Diskuze: